Short rib with polenta

Chef Gabe’s Short Rib

One of the stars of the menu is definitely Chef Gabe’s Short Rib with a polenta spring roll/wood-grilled bok choy